Bez názvu (3840 × 2160 px) (1920 × 1080 px) (2)

EMOCE, ENERGIE A DRAMATIZACE

Kurz je zaměřen na práci s energií při hudební improvizaci. Využívá dramatizace textu, dialogu k vytvoření napětí. Touto metodou je možné vystavět obsahově bohaté pasáže, pracovat s emocí hudby. Dalším novým tématem je tzv touch, dotek na nástroj. Tato technika hry je důležitá při improvizaci, ale i při interpretaci. Jedná se o položení do atmosféry hudby a její vytváření.

Cílem semináře je naučit účastníky jak pracovat s napětím a energií v hudbě. Naučí se ji sami tvořit. Získají metody a postupy, jak s nimi pracovat. Získají praktickou zkušenost při společné hře. Těmito technikami se jim propojí interpretační přístupy získané na konzervatoři, jako např. přednes, s těmi improvizačními, které musí sami vytvářet. Dostanou tak hlubší poznání, které využijí v pedagogické činnosti i osobním rozvoji.

Pro všechny hudební nástroje a zpěv


OBSAH KURZU:

Úvodní část

revize aktivit účastníků, jejich přípravy, uvedení do praxe a zlepšení v tématech uvedených v předchozích dílech semináře Improvizace a hudební jazyk

Přípravná část

blues pentatonika, zpěv, intonace, sluchová analýza, rytmický jazyk konnakol, nezávislost končetin, položení stupnic, lidové pisně do groovu, vytváření vlastních groovů, metodika melodického vedení na základě řeči, práce s motivem

Dramatizace

Účastníci se učí, jak pracovat s výstavbou hudební improvizace v měřítku konkrétních improvizovaných vět a jednotlivých částí. Jak projevit expresivitu, rozdmýchat emoce a vyjádřit je na hudebním nástroji. Uvědomí si rozdíl mezi tím emoce interpretovat a sami je tvořit. To nejprve na dramatizaci, přednesu vět bez hudebního kontextu. Poté si vytvořené věty propojí s rytmem. Využijí techniky melodického vedení a převedou vytvořený obsah na hudební nástroj. Naučí se metodu jak vědomě zařadit emoce do hudební improvizace, jak je vůbec vytvořit a přenášet na hudební nástroj. Využijí při tom také synchronizaci hlasu, rukou a nohou. Propojí si tedy několik dovedností dohromady.

Touch

Jedná se o propojení interpretační přednesové techniky hry s improvizací. Účastníci mají většinou klasické vzdělání na konzervatoři. Tam se učí vyjadřování emocí na programních skladbách. Toto oni dobře znají a tak je velmi důležité jim tuto dovednost přednášení hudby připomenout a zařadit ji i do improvizace. Oba způsoby uvažování se tak propojí a jejich hudební tvořivost získá hloubku.

Jam session 

Skupinová souhra, improvizace melodické linky na základě rytmicko-harmonického základu se zaměřením na vyjádření emocí hudby a práci s napětím a hudební energií. Účastníci spolu hrají v menších skupinkách. Je jim předveden způsob, jak nové dovednosti používat. Zároveň získávají obrovskou motivaci a inspiraci k pedagogické činnosti.


Kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pod číslem MŠMT 32313/2020-2-854

Cílová skupina: učitelé hudebních oborů ZUŠ a konzervatoří

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin

Počet účastníků: 6-20

Účastnický poplatek: 2000,- Kč / 84 EUR

* K celkové ceně kurzu bude připočítáno dopravné.

⇩ Objednat kurz