Melodika a práce s motivem

ROZŠIŘUJÍCÍ KURZ

Kurz přináší kromě opakování melodické části všeobecného kurzu improvizace i další způsoby práce s motivem. Jedná se o další možnosti, jak improvizaci rozvíjet. Práce s motivem jsou nedílnou součástí improvizace zkušeného hudebníka. Rozvíjí další hráčské dovednosti a otevírají nové obzory a pochopení při budování energie hudby.

Cílem semináře je představit účastníkům více hlubší pohled do hudební improvizace a to konkrétní improvizační techniky. Jak pracovat s hudebním motivem.

Účastníci si odnesou poznání a porozumění čtyřem improvizačním technikám a vyzkouší si jejich užití v praxi.

Dovednosti využijí v pedagogické činnosti i osobním rozvoji. Budou schopni žákovi popsat a předat další vhled do hudby. Stanou se lepšími hudebníky i pedagogy.

347285413_594306579475446_6095645298198049804_n
347240912_594301582809279_318687440923181586_n

Pro pedagogy hudebních oborů ZUŠ a konzervatoří

Pro všechny hudební nástroje a zpěv

Kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 

Cílová skupina: učitelé hudebních oborů ZUŠ a konzervatoří

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin

Počet účastníků: 6-20

Účastnický poplatek: 2000,- Kč / 84 EUR

 

* K celkové ceně kurzu budou připočítány náklady na tiskoviny a dopravné.

ÚVODNÍ A PŘÍPRAVNÁ ČÁST

 • revize aktivit účastníků, jejich přípravy, uvedení do praxe a opakování témat představených v předchozích dílech semináře Improvizace a hudební jazyk
 • bluesová pentatonická stupnice
 • tvořivý zpěv
 • poměrové, intervalové uvažování
 • sluchová analýza
 • rytmický jazyk konnakol
 • koordinace
 • položení stupnic do groove
 • lidové pisně do groovu
 • vytváření vlastních groovů
 • metodika melodického vedení na základě řeči
 • a další

ROZŠIŘUJÍCÍ ČÁST - PRÁCE S MOTIVEM

Uvedení nových přístupů k tvorbě obsahu při hudební improvizaci

Otázka / odpověď

Jedná se o základní stavební prvek hudby, hudební věty. Vedení melodické linky, její průběh a zakončení tak, aby její obsah byl jasně definován a posluchač i hráč věděl, co má fráze vyjadřovat.

Rytmicky volná improvizace

Způsob vedení melodické linky tak, aby její rytmická struktura přesahovala hranici taktu. Hudební fráze tak tvoří svou vlastní rytmickou strukturu nezávisle na struktuře groovu, podkladu, skladby.

Opakování a rozvíjení motivů

Efektivní působ práce s hudebními motivy, vycházející z rozvíjení krátkých, dvou až tří tónových frází. Jejich opakováním, posouváním v čase a metrické struktuře groovu vzniká hudební energie. Touto metodou je možné vystavět improvizované sólo s neustále rostoucím napětím. Účastník se naučí jak s touto energií pracovat.

Metrická modulace

Metoda vedení melodické linky na základě představy jiného, ale příbuzného metra groovu, doprovodu. Základní metrickou modulací je double-time, half-time.

347249907_587145540191550_2940467531029364696_n
347428402_585379670368137_8093977188852257282_n

Účastníkům je každý princip prakticky předveden a vysvětlen. Sami se naučí těmito přístupy tvořit. Nejdříve bez nástroje, aby došlo k pochopení. Poté s vlastními nástroji, kde se jim propojí technika hry, tvůrčí schopnosti a probírané improvizační techniky.

Lektor hraje s účastníky a účastníci hrají spolu.

Získají tak praktickou zkušenost, inspiraci a nezapomenutelný zážitek.

JAM SESSION

 • Skupinová souhra
 • improvizace melodické linky na základě rytmicko-harmonického základu
 • využití metod práce s motivem na praktických příkladech

Účastníci spolu hrají v menších skupinkách. Je jim předveden způsob, jak nové dovednosti používat.

Zároveň získávají obrovskou motivaci a inspiraci k pedagogické činnosti.

347406036_730234002444143_5681246764067429495_n
347438725_957955412209505_4008708858948319183_n

OBJEDNAT KURZ