Bez názvu (3840 × 2160 px) (1920 × 1080 px)

PRÁCE S MOTIVEM

Kurz přináší způsoby práce s motivem při improvizaci. Jedná se o další možnosti, jak improvizaci rozvíjet. Práce s motivem jsou nedílnou součástí improvizace zkušeného hudebníka. Rozvíjí další hráčské dovednosti a otevírá nové obzory a pochopení při budování energie hudby.

Cílem semináře je představit účastníkům více hlubší pohled do hudební improvizace a to konkrétní improvizační techniky. Jak pracovat s hudebním motivem.

Účastníci si odnesou poznání a porozumění čtyřem improvizačním technikám a vyzkouší si jejich užití v praxi. Rozvinou další hráčské dovednosti při budování energie hudby.

Dovednosti využijí v pedagogické činnosti i osobním rozvoji. Budou schopni žákovi popsat a předat další vhled do hudby. Stanou se lepšími hudebníky i pedagogy.

  • Pro pedagogy hudebních oborů ZUŠ a konzervatoří

  • Pro všechny hudební nástroje a zpěv

OBSAH KURZU:

  • Úvodní část

revize aktivit účastníků, jejich přípravy, uvedení do praxe a zlepšení v tématech uvedených v předchozích dílech semináře Improvizace a hudební jazyk

  • Přípravná část

bluesová pentatonická stupnice, zpěv, intonace, sluchová analýza, rytmický jazyk konnakol, nezávislost končetin, položení stupnic, lidové pisně do groovu, vytváření vlastních groovů, metodika melodického vedení na základě řeči a další

  • Práce s motivem (hlavní téma kurzu)

Uvedení nových přístupů k tvorbě obsahu při hudební improvizaci

Otázka / odpověď

Jedná se o základní stavební prvek hudby, hudební věty. Vedení melodické linky, její průběh a zakončení tak, aby její obsah byl jasně definován a posluchač i hráč věděl, co má fráze vyjadřovat.

Rytmicky volná improvizace

Způsob vedení melodické linky tak, aby její rytmická struktura přesahovala hranici taktu. Hudební fráze tak tvoří svou vlastní rytmickou strukturu nezávisle na struktuře groovu, podkladu, skladby.

Opakování a rozvíjení motivů

Způsob práce s hudebními motivy, vycházející z rozvíjení krátkých, dvou až tří tónových frází. Jejich opakováním, posouváním v čase a metrické struktuře groovu vzniká hudební energie. Touto metodou je možné vystavět improvizované sólo s neustále rostoucím napětím. Účastník se naučí jak s touto energií pracovat.

Metrická modulace

Metoda vedení melodické linky na základě představy jiného, ale příbuzného metra groovu, doprovodu. Základní metrickou modulací je double-time, half-time.

Účastníkům je každý princip prakticky předveden a vysvětlen. Sami se naučí těmito přístupy tvořit. Nejdříve bez nástroje, aby došlo k pochopení. Poté s vlastními nástroji, kde se jim propojí technika hry, tvůrčí schopnosti a probírané improvizační techniky. Lektor hraje s účastníky a i účastníci hrají spolu. Získají tak praktickou zkušenost i se situacemi, které nastanou po skončení kurzu.

  • Jam session

Skupinová souhra, improvizace melodické linky na základě rytmicko-harmonického základu, využití metod práce s motivem na praktických příkladech. Účastníci spolu hrají v menších skupinkách. Je jim předveden způsob, jak nové dovednosti používat. Zároveň získávají obrovskou motivaci a inspiraci k pedagogické činnosti.


Kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pod číslem MŠMT 32313/2020-2-854

Cílová skupina: učitelé hudebních oborů ZUŠ a konzervatoří

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin

Počet účastníků: 6-20

Účastnický poplatek: 2000,-

* K celkové ceně kurzu bude připočítáno dopravné.

Objednat